fredag 27. februar 2015

Innkalling til ordinært sameiemøte

Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Sameiet Skullerudlia det kommende året.

Sakspapirer omdeles også i post i dag

Tid: Tirsdag 10. mars 2015
Klokken: 19.00
Sted: Skullerudstua


Hvem kan delta på sameiermøtet?

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

Registeringsblankett og stemmesedler

Registreringsblanketten på siste side skal leveres i utfylt stand ved inngangen. På grunn av feil i trykkingen, hvor dette kom på baksiden av blanketten, blir stemmesedler utdelt ved innlevering av blanket.

Last ned sakspapirer

Last ned sakspapirer her


Til behandling foreligger:


1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Godkjenning av de stemmeberettigede
C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne
D) Godkjenning av møteinnkallingen

2. ÅRSBERETNING FOR 2014

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2014
Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET

5. INNKOMNE FORSLAG
A) Fra styret – Godkjenning av kostnadsramme for utarbeidelse av helhetlig plan
for eventuell utbygging og eksteriørmessige forandringer i Skullerudlia
B) Fra styret – Vedtektsendring – Ny § 15 Kameraovervåking av garasjeanlegg
C) Fra beboer – Forslag om tilføyelse til vedtektene § 10
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.

6. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år
B) Valg av 1 varamedlem for 1 år
C) Valg av valgkomité


Oslo 22.02.2015
Styret i Sameiet Skullerudlia